การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2559

ประกาศ การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2559
เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดในประกาศอย่างครบถ้วน และปฏิบัติตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ก่อนการลงทะเบียน นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุงตรงกับปีที่ตนเองเข้าศึกษาเท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในเงื่ีอนไขของหลักสูตรก็สามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่คณะ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ

อ่านประกาศคลิกที่นี่http://gg.gg/4a66a

สอบถามการลงทะเบียน
งานทะเบียนช่องบริการที่ 2
โทรสายใน 1080
โทรสายนอก 073-313174

Comments

comments