ประกาศฯ งดกิจกรรม 29 พ.ย. – 18 ธ.ค. เพื่อเตรียมสอบปลายภาค

ประการศ ม.อ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ออกประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีใจความสำคัญคือให้งดกิจกรรมของนักศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้เพื่อให้การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นไปด้วยความเรี้ยบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Comments

comments