ผลการเลือกตั้งองค์กรกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 (อย่างไม่เป็นทางการ)

20.48น. ที่ลานสีบลู ม.อ.ปัตตานี คณะกรรมการการเลือกตั้งม.อ.ปัตตนานี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ประกาศผลการเลือกตั้งองค์กรกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งองค์การบริหาร / สสภานักศึกษา / สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ โดยในปีนี้มีนักศึกษามาลงทะเบียนเลือกตั้งทั้งหมด 4,614คน ถือว่าไม่แตกต่างจาก2ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลการใช้สิทธ์เลือกตั้ง 2561

 • จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 4,614คน
 • จำนวนนักศึกษาที่ลงคะแนนให้องค์การบริหารฯ 3,677คน
 • จำนวนนักศึกษาที่ลงคะแนนให้สภานักศึกษา 3,660คน
 • จำนวนนักศึกษาที่ลงคะแนนให้สโมสรนักศึกษา 3,667คน

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่าในการลงคะแนนแต่ละประเภทจำนวนผู้ลงคะแนนหายไปเกือบพันคะแนน ถ้าหากมาไล่เรียงดูจำนวนผู้มาใช้สิทธ์ในแต่ละคณะเราจะพบว่าคณะที่มาใช้สิทธ์มากที่สุดคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะที่มาใช้สิทธ์น้อยสุดคือคณะศิลกรรมศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะไม่เท่ากันอยู่แล้ว

จำนวนผู้มาใช้สิทธ์แยกแต่ละคณะ

 • คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ 1039 คน
 • คณะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา จำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ 426 คน
 • คณะ คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ 225 คน
 • คณะ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ 1028 คน
 • คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ 301 คน
 • คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ 39 คน
 • คณะ คณะรัฐศาสตร์ จำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ 529 คน
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ 98 คน

สำหรับผลการเลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ก็เป็นไปตามความคาดหมาย  พรรคกิจประชาได้รับเสียงไว้วางใจจากประชาคมชาวม.อ.ปัตตานีให้ทำหน้าที่เป็นองค์การบริหารในปีการศึกษา 2561

ผลการลงคะแนน “องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา”

 • ยอมรับ : 2863คะแนน คิดเป็น 77.63%
 • ไม่ยอมรับ : 456คะแนน คิดเป็น 12.36%
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน : 358คะแนน คิดเป็น 9.71%

สำหรับสภานักศึกษาก็แทบไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายเพราะโดยปกติการสมัครก็เปรียบเสมือนการได้รับตำแหน่งอยู่แล้ว สำหรับสภานักศึกษาแบ่งได้2ประเภท คือสัดส่วนทั่วไปและสัดส่วนคณะ โดยสัดส่วนทั่วไปคือการลงรับสมัครโดยที่ผู้มาใช้สิทธ์ทุกคนมีสิทธ์เลือก ลักษณะคล้ายระบบปาร์ตี้ลิสต์ของการเลือกตั้งระดับประเทศ แต่จะแตกต่างตรงที่เราสามารถเลือกกี่คนก็ได้ตามจำนวนที่เรามีสิทธ์ และสัดส่วนคณะที่จะสามารถเลือกได้เฉพาะผู้สมัครในคณะตนเองเท่านั้น

หากเราดูในสัดส่วนทั่วไปคะแนนมากที่สุดคือหมายเลข1 ตัวเต็งในการเป็นประธานสภา 2561 นั้นคือนายอาหามะ ปูเตะ ได้คะแนนไป 2024คะแนน ส่วนคนที่อยู่ท้ายตารางในส่วนนี้คือนางสาวซูลีฮา เจ๊ะหลง ที่ได้คะแนนไปเพียง 1355คะแนน

ผลการลงคะแนนสภานักศึกษา

 • จำนวนผู้มาใช้สิทธ์เลือกตั้ง 4614คน
 • จำนวนผู้ลงคะแนนให้สภานักศึกษา 3660คน
 • คะแนนสูงสุดในประเภทสัดส่วนทั่วไป 2024คะแนน
 • คะแนนต่ำสุดในประเภทสัดส่วนทั่วไป 1355คะแนน
 • จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 467คะแนน
 • จำนวนบัตรเสีย 230คะแนน

และในสัดส่วนคณะพรรคศรีตรังก็กวาดไปทุกที่นั่ง กลายเป็นสภาแบบพรรคเดียวอย่างสมบูรณ์แบบ โดยในปีที่ผ่านมามีพรรค ม.อ.เพื่อสังคมคว้าได้2ที่นั่ง แต่ในปีนี้พรรคม.อ.เพื่อสังคมไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สำหรับผลการเลือกตั้งสโสรนักศึกษาทั้ง7คณะ 1วิทยาลัย ต่างก็ได้รับการยอมรับให้ดำรงตำแหน่งทุกคณะ

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  กลุ่ม EDU PRIME

 • ยอมรับ 949 คะแนน คิดเป็น 92.59 %
 • ไม่ยอมรับ 26 คะแนน คิดเป็น 2.54 %
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 50 คะแนน คิดเป็น 4.88 %

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กลุ่ม ม่านฟ้ามนุษยศาสตร์

 • ยอมรับ 914 คะแนน คิดเป็น 87.97 %
 • ไม่ยอมรับ 46 คะแนนคิดเป็น 4.43 %
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 69 คะแนนคิดเป็น 6.64 %
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม ศรีเลือดนก
 • ยอมรับ 289 คะแนน คิดเป็น 96.01 %
 • ไม่ยอมรับ 1 คะแนน คิดเป็น 0.33 %
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11 คะแนน คิดเป็น 3.65 %

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  กลุ่ม กิจประชา

 • ยอมรับ 38 คะแนน คิดเป็น 97.44 %
 • ไม่ยอมรับ 0 คะแนน คิดเป็น 0.00 %
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 คะแนน คิดเป็น 2.56 %

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร  กลุ่ม ชมพูพันธ์ทิพย์

 • ยอมรับ 212 คะแนน คิดเป็น 94.22 %
 • ไม่ยอมรับ 10 คะแนน คิดเป็น 4.44 %
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3 คะแนน คิดเป็น 1.33 %

สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  กลุ่ม สิงห์นครา

 • ยอมรับ 371 คะแนน คิดเป็น 70.27 %
 • ไม่ยอมรับ 113 คะแนน คิดเป็น 21.40 %
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41 คะแนน คิดเป็น 7.77 %

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา  กลุ่ม อิหซาน

 • ยอมรับ 408 คะแนน คิดเป็น 95.77 %
 • ไม่ยอมรับ 5 คะแนน คิดเป็น 1.17 %
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9 คะแนน คิดเป็น 2.11 %

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  กลุ่ม ดอกปีบตานี

 • ยอมรับ 96 คะแนน คิดเป็น 95.05 %
 • ไม่ยอมรับ 1 คะแนน คิดเป็น 0.99 %
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน 0 คะแนน คิดเป็น 0 %

หากสแกนดูผลการลงคะแนนสำหรับสโสรนักศึกษาแล้ว ทุกคณะก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือยอมรับเป็นเสียงส่วนใหญ่มากกว่า90% แต่มีคณะรัฐศาสตร์ที่เปอร์เซ็นต์การไม่ยอมรับสูงถึง 21.40% ก็เป็นไปตามที่กระแสการ “โหวตโน” ในส่วนของสโมสรคณะรัฐศาสตร์ที่มีบางกลุ่มเคลื่อนไหว โดยหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการยืนยันความถูกต้องของคะแนนและประกาศแต่งตั้งต่อไป

Comments

comments